תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.nunajewelry.com  (“האתר“) מרח’ תובל 21 רמת גן בורסת היהלומים המופעל על-ידי חברת נועה בני (“נועה בני “). הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן רכישה באתר על-ידיך (“המשתמש”) מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

כל אדם או חברה המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “המשתמש”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד נועה בני בע”מ  ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של נועה בני בע”מ על פי תקנון זה.

 1. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 2. רשאי לרכוש באתר, להשתמש בו ולבצע בו כל פעולה מי שהינו תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף ביום ביצוע הפעולה אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.
 3. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
 4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (“ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 5. “נועה בני” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר ממועד פרסומם

רכישה באמצעות האתר

 1. בסמוך לכל מוצר המוצע למכירה באתר מופיע תיאור תמציתי של המוצר ומחירו של המוצר.
 2. “נועה בני” אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר nunajewelry ,רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהאתר.
 3. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי nunajewelry מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את nunajewelry.
 4. על מנת לרכוש מוצר באתר על המשתמש להירשם באתר ולמסור בין היתר את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית בישראל וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל לבצע רכישה באתר. Nunajewelry רשאית לאפשר שימוש באמצעי תשלום נוספים, מלבד כרטיס אשראי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה המקצועי והפיתוחים הטכנולוגיים באתר האינטרנט שעשויים לאפשר זאת.
 5. רישום פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין. Nunajewelry ו/או הספק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ויהיו רשאים לבטל השתתפות משתמש ברכישה, במידה שהמשתמש הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
 6. nunajewelry שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה באם יתברר לה שחלה טעות אנוש חריגה או טעות טכנית חריגה בהצגת  פרטי המוצר ו/או השרות, מחירו, תנאי תשלום וכדומה. במקרה זה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת הרישום  nunajewelry  לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתמש אם כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
 7. מובהר כי תנאי מוקדם לתוקף רכישה של משתמש הינו אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. ל- nunajewelry שמורה הזכות לבטל את המכירה עד למועד קבלת האישור.
 8. לאחר שהצעתך התקבלה, תקבל אישור על כך ב “סל הקניות”. אישור זה אינו מחייב לספק את המוצרים, והוא מעיד רק על כך שפרטי ההצעה נקלטה במערכת האתר.
 9. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, תפעל nunajewelry לאספקת המוצרים שנרכשו.
 10. על-מנת לספק את המוצר הנרכש, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי nunajewelry באופן תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לאספקת המוצר ולחיובך הכספי. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי nunajewelry אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנא פנה אל שירות הלקוחות שלנו במייל : nunajewelry@gmail.com
 1. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה nunajewelry רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בתשלום כלשהו בגין הצעתך שבוטלה.
 2. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצר יגיע אליך. במקרה שהמוצר יחזור לספק, עקב פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לכן יש להקפיד ולמלא פרטים מדויקים.
 3. לאחר שתזין את פרטי כרטיס האשראי הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר ו/או השרות. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי nunajewelry אשר תשלח אליך את המוצר שהוזמן על ידיך. במקרה בו לא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר ו/או השרות, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר ו/או השרות. במקרה בו לא יוסדר התשלום בתוך שבעה (7) ימים, nunajewelry   תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 1. אספקת המוצר ו תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר באתר.
 2. זמני האספקה נקובים ליד כל מוצר (“מועד האספקה”). חישוב מועד האספקה יהיה על פי ימי עסקים, א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חג ומועד, שבת וימי חג ומועד.
 3. מובהר בזאת כי nunajewelry עושה כל מאמץ להבטיח עמידה במועד האספקה אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב במועד האספקה.
 4. במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמאי (כאשר קיימת אפשרות כזו כמפורט באתר).
 5. אם בחרת באיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח.  לאחר הגשת הצעה לא תוכל לשנות את בחירתך. משתמש שיבחר לאסוף את המוצר ממשרדי  nunajewelry, יתאם עם nunajewelry באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר תוך המועד הקבוע לאספקת המוצר.
 6. לא פנה המשתמש לספק תוך הזמן הנקוב כמועד האספקה לתיאום האיסוף העצמאי, רשאית nunajewelry לבטל את הרכישה.
 7. אם בחרת במשלוח, המוצרים יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך רישומך, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
 8. במקרה בו יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
 9. אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לכתובת שנמסרה לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין למשתמש על ידי הספק, והספק יהא רשאי להעמיד את המוצר למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
 10. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

ביטול / החזרה של מוצר או שרות

 1. במקרה של ביטול / או החזרת מוצר יתאפשר תוך 14 יום מקבלת המוצר וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב לספק ממנו נרכש המוצר וקבלת אישור הביטול על-ידי הספק. במקרה של ביטול עיסקה יחויב המשתמש בדמי ביטול בשיעור 5% ,אך לא למעלה מ- 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם, זאת במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט. אם נשלח או סופק המוצר למשתמש, חלה על המשתמש חובת החזרת המוצר אל משרדי nunajewelry באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
 2. במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול ויעשה מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב למוצר החדש, כספך יושב לך במלואו.
 1. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול.

מחירים ותשלומים

 1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הרישום, במחיר הנקוב לצד המוצר ו/או השרות בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט ליד כל מוצר.
 2. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
 3. אם הזמנת מוצרים הנקובים במטבע זר, יחושב שער החליפין על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.

אחריות

 1. השירות באתר ניתן כפי שהוא (“AS IS”). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי nunajewelry ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 2. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד nunajewelry לגבי טיב המוצרים, תכונותיהם, מפרטיהם וכדומה.
 3. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
 4. nunajewelry אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש באתר וכד’.
 5. המשתמש ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל nunajewelry מ ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 6. המשתמש פוטר את nunajewelry מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 7. nunajewelry לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
 8. nunajewelry לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת  טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 9. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא nunajewelry בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.

מדיניות פרטיות

 1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הרשמתך ופרטי הרכישות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של  – nunajewelry   nunajewelry  לא תעביר את פרטיך האישיים לגורם אחר למעט כתובתך וטלפון ליצירת קשר לגורם המשלח וזאת על-מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים nunajewelry  לא תוכל לטפל בהזמנתך אם לא תמסור אותם.
 2. אם ציינת כי הנך מעוניין בקבלת מידע בעת הרשמתך באתר, nunajewelry תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים וכדומה. להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן וכתוב את המילה “הסר: nunajewelry@gmail.com
 3. nunajewelry תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על שימוש באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

שרות לקוחות

 1. לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות במייל : nunajewelry@gmail.com או בטלפון 054-5629044